W dniach 18 - 20 września 2019 roku Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie zorganizowała Międzynarodową Konferencję „Ochrona dóbr kultury na wypadek szczególnych zagrożeń– nowoczesne technologie w ochronie dziedzictwa”.
Tegoroczną konferencję, po powitaniu w murach Międzynarodowego Centrum Kultury przez Panią Dyrektor Agatę Wąsowską- Pawlik, otworzył Komendant Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie st. kpt. mgr inż. Marek Chwała.
Tradycyjnie już trzydniowa, realizowana w dwuletnim cyklu, konferencja obfitowała w prelekcje, prezentacje oraz pokazy wyposażenia technicznego i działań ratowniczych.
W programie konferencji wyróżniono następujące sesje:
1.    Znaczenie nowych technologii w bezpieczeństwa dziedzictwa- Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie.
2.    Prezentacje - ćwiczenie ratownicze „Nowoczesne technologie w zabezpieczeniu i działaniach ratowniczych w obrębie kompleksu o istotnym znaczeniu kulturowym” - Klasztor O.O. Franciszkanów.
3.    Historyczne przemiany w konstrukcji sprzętu, wszelkich rozwiązań technicznych i rozwiązań organizacyjnych w ochronie przeciwpożarowej -Centralne Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach.
4.    Nowoczesne technologie w zabezpieczeniu i działaniach ratowniczych dziedzictwa kultury - dobre praktyki - Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie.
W sesji pierwszej, 18 września 2019 roku, skupiono się na kluczowych dla ochrony dziedzictwa zagadnieniach opracowanych i referowanych przez przedstawicieli ośrodków i instytucji: Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Komitetu Technicznego SAREC ICOM, Polskiego Komitetu Błękitnej Tarczy, Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Biblioteki Narodowej, Międzyuczelnianego Instytutu Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Warszawie i ASP w Krakowie, Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Muzeum II Wojny Światowej, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie, Muzeum Narodowego w Krakowie, Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa.
W sesji drugiej, 19 września br., realizowanej w obiektach klasztoru O.O Franciszkanów przeprowadzono ćwiczenie ratownicze z epizodami: zwalczania symulowanego pożaru Bazyliki O.O. Franciszkanów oraz zabezpieczenia konstrukcji naruszonej ściany domu zakonnego. W trakcie realizacji czynności ratowniczych z udziałem zastępów jednostek ratowniczo-gaśniczych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie JRG-1, JRG-2 i Szkoły Aspirantów PSP zastosowano najnowsze rozwiązania organizacyjne i techniczne. Użyte zostały m.in. najnowsze modele samochodów ratowniczo-gaśniczych (m.in. z systemami piany ciśnieniowej), samochodu specjalnego z drabiną mechaniczną i systemem gaśniczym wysokiego ciśnienia. Zastosowano ruchome stanowisko kierowania, przeprowadzono ewakuację i zabezpieczenie dóbr dziedzictwa z Bazyliki do specjalistycznego, prototypowego kontenera zaprojektowanego do ewakuacji i zabezpieczenia ewakuowanych przedmiotów. Kontener wykonano w ramach projektu badawczego OZAB. W dalszej części ćwiczenia zaprezentowano system stabilizacji naruszonej ściany, monitorowanej przez specjalistów z SA PSP z użyciem najnowszego sprzętu pomiarowego. Dla skutecznego przekazu przebiegu ćwiczenia dla uczestników konferencji prowadzono transmisję obrazu na ekranie typu LED 3 x 5 m wykorzystując nowoczesne technologie przesyłu obrazu. Na mobilnym ekranie przedstawiano na bieżąco przebieg czynności ratowniczych prowadzonych przez poszczególne zastępy. Sesję zakończyły prelekcje specjalistów z SA PSP w Krakiwue, Komendy Miejskiej PSP w Krakowie oraz Komendy Miejskiej PSP w Wałbrzychu.
W kolejnej sesji tego dnia (III sesja programowa) w Centralnym Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach, po powitaniu przez Dyrektora CMP st. bryg. mgr inż. Janusza Gancarczyka, pracownicy muzeum przedstawili referaty ujmujące stan badań nad historycznymi przemianami w konstrukcji kluczowych urządzeń ratowniczych.
Czwartą sesję konferencyjną prowadzono ostatniego dnia w murach SA PSP w Krakowie. Obfitowała ona w szereg rzeczowych, aktualnych rozwojowo prezentacji i referatów z ośrodków SA PSP w Krakowie, Muzeum Narodowego w Krakowie, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytutu Kultury Willa Decjusza, Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego w Krakowie APEIRON, Warmińsko- Mazurskiej Komendy Wojewódzkiej, Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowego Instytutu Badawczego, Komendy Miejskiej PSP w Krakowie oraz Pogotowia Konserwatorskiego - mobilnego laboratorium dla ochrony, konserwacji i zabezpieczenia dzieł sztuki obiektów zabytkowych w architekturze. Ten ostatni ośrodek przedstawił pokaz praktyczny progresywnej technologii laserowej umożliwiającej oczyszczanie powierzchni różnych materiałów (szczególnie elementów obiektów dziedzictwa) z powłok sadzy i innych produktów spalania niecałkowitego w pożarze.
Przedstawione podczas konferencji komunikaty, prelekcje i pokazy wskazały poziom implementacji nowoczesnych technologii przez poszczególne ośrodki w działalność zmierzającą do zachowania dziedzictwa kulturowego. Na uwagę zasługują najnowsze rozwiązania w technikach zabezpieczeń materiałów piśmienniczych, zasobów muzealnych oraz obiektów.
Teksty autorskich opracowań referatów wydano w formie okolicznościowego zeszytu naukowego.

 

 

Opracowanie: st.bryg. Robert Wolański
Zdjęcia: bryg. Tomasz Janecki, Ireneusz Badura