W dniu 29 listopada 2012 r. w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie odbył się apel zorganizowany z okazji obchodów Święta Niepodległości. Miał on bardzo uroczysty charakter. Podczas uroczystości odbyło się Ślubowanie, wręczenie awansów  na wyższe stopnie służbowe oraz najważniejszy punkt programu – pożegnanie funkcjonariuszy odchodzących na emeryturę. Komendant Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie st. bryg. mgr inż. Bogusław Kogut w swoim przemówieniu podkreślił znaczenie Ślubowania w przebiegu rozpoczynającego służbę funkcjonariusza oraz znaczenie podjęcia decyzji o przejściu na emeryturę po kilkudziesięciu latach służby. 


W uroczystym apelu uczestniczyła kadra Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie,  a także kadeci pierwszego i drugiego rocznika.

Na sztandar Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie ślubowały: sekc. Małgorzata Maluty – Rospond oraz st. str. Gabriela Kaczor.

Po Ślubowaniu zostały wręczone awanse na wyższy stopień służbowy:
Stopień starszego aspiranta otrzymali: asp. Marcin Zdziebło oraz asp.. Piotr Kurek.
Stopień młodszego ogniomistrza otrzymali: st. sekc. Paweł Dziwiszewski.
Stopień starszego sekcyjnego otrzymali: sekc. Łukasz Gąstoł, sekc. Grzegorz Czachór.
Stopień starszego strażaka otrzymała: str. Gabriela Kaczor.

Po wyróżnieniu kadry, Komendant Szkoły wręczył nominacje na wyższy stopień służbowy kadetom drugiego rocznika. I tak, stopień starszego sekcyjnego otrzymali:  kdt Andrzej Jokiel, kdt Damian Mirocha, kdt Kamil Romanowski.
Stopień sekcyjnego otrzymali: kdt Krzysztof Bałata, kdt Przemysław Bodzioch, kdt Łukasz Jarosz, kdt Paweł Kowalski. Stopień starszego strażaka otrzymali: kdt Rafał Bereza, kdt Karol Góra, kdt Wojciech Haduch, kdt Marcin Żegleń.

Następnie Komendant Szkoły w kilku słowach przybliżył wszystkim obecnym na uroczystości sylwetki naszych emerytów: st. bryg. Anny Padło, bryg. Adama Siatki, mł. bryg. Lucjana Ziomka, mł. bryg. Tomasz Zawadzkiego oraz st. ogn. Bogusława Kosiby.

St. bryg. Anna Padło z Krakowską Szkołą Pożarniczą jest związana nieprzerwanie od 1982 r., kiedy podjęła pracę w pionie dydaktycznym. Pani brygadier  jest dyplomowanym bibliotekarzem z wykształceniem filologicznym i pedagogicznym. Od 1985 r. przez szereg lat odpowiadała za prawidłowe funkcjonowanie szkolnej biblioteki i zapewnianie kadrze oraz kadetom fachowej literatury. Dzięki inicjatywie Pani brygadier biblioteka stała się ośrodkiem informacji naukowo- technicznej dla uczniów Szkoły oraz jej absolwentów. Równocześnie oprócz prowadzenia biblioteki Pani brygadier przez szereg lat była wykładowcą języka obcego. W roku 2006 została mianowana do pełnienia funkcji Zastępcy Naczelnika Wydziału Organizacyjno – Kadrowego, następnie na stanowisko Zastępcy Naczelnika Wydziału Centrum Szkolenia Ochrony Ludności i Dóbr Kultury. W roku 2012 pełniła funkcję Głównego Specjalisty i służyła swoim doświadczeniem, wiedzą oraz umiejętnościami, a także przyczyniała się do utrwalania dobrego imienia Szkoły. Pani brygadier cieszyła się i nadal będzie cieszyć uznaniem przełożonych i szacunkiem współpracowników.

Bryg. Adam Siatka służbę w ochronie przeciwpożarowej pełnił od roku 1983. Przez okres niespełna 30 letniej służby pełnił funkcje zarówno wykonawcze jak i dowódcze na następujących stanowiskach: młodszy instruktor, dowódca kompanii szkolnej, starszy instruktor, dowódca plutonu,  dowódca zmiany, zastępca naczelnika wydziału, zastępca dowódcy JRG oraz główny specjalista. W początkowym okresie służby istotną część obowiązków Pana brygadiera stanowiła praca dydaktyczno – wychowawcza, był wykładowcą przedmiotów zawodowych. W sposób bezpośredni nadzorował proces wychowawczy, szkolenie praktyczne, a więc przygotowanie do zawodu przyszłych aspirantów. Lata 1988-1996 to okres wykonywania czynności operacyjno- technicznych, polegających na czynnym, bezpośrednim udziale w akcjach ratowniczo- gaśniczych. Od lipca 1996 roku zajmował stanowisko Zastępcy Naczelnika Wydziału Działań Ratowniczo- Gaśniczych, a później Zastępcy Dowódcy JRG. Wielokrotnie osobiście dowodził akcjami ratowniczo- gaśniczymi. Swoje wysokie kwalifikacje i umiejętności zawodowe potwierdził bezgranicznym poświęceniem podczas akcji ratowania życia i zdrowia ofiar katastrofy budowlanej hali wystawowej Międzynarodowych Targów Katowickich w Chorzowie w styczniu 2006 roku. Od 2009 roku bryg. Adam Siatka był zatrudniony na stanowisku Głównego Specjalisty i zajmował się koordynacją,  a także nadzorem nad funkcjonowaniem Centralnego Odwodu Operacyjnego Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego w ramach zadań jakie realizuje Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie w tym zakresie. Pan brygadier Adam Siatka prowadził również zajęcia dydaktyczne oraz ćwiczenia w zakresie programów nauczania w zawodzie technik pożarnictwa. Wielokrotnie odznaczany, m.in. Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa, Brązowym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju, Srebrną Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej.

Mł. bryg. Lucjan Ziomek podjął służbę w Szkole Chorążych Pożarnictwa w Krakowie w lipcu 1991 r. Przez okres ponad 20 letniej służby pełnił funkcje zarówno wykonawcze jak i dowódcze. Zajmował kolejno następujące stanowiska: kierowca- mechanik, ratownik- kierowca, operator sprzętu specjalnego, instruktor, młodszy oficer, wykładowca, starszy wykładowca oraz kierownik zespołu przedmiotowego. W początkowym okresie Pan mł. bryg. Lucjan Ziomek pełnił służbę w systemie zmianowym i brał bezpośredni, czynny udział w akcjach ratowniczych. Był odpowiedzialny za sprawność techniczną sprzętu zmiany służbowej, który musi być utrzymywany w pełnej sprawności i gotowości. W tracie służby systematycznie podnosił swoje kwalifikacje, zarówno w sferze edukacji, jak i techniki. Systematycznie rozszerzał swoje kompetencje, kończąc szereg kursów i szkoleń. Pan brygadier Lucjan Ziomek był wielokrotnie odznaczany i wyróżniany, m.in.: Dyplomem Komendanta Głównego PSP za wzorową postawę i wysokie osiągnięcia w realizacji zadań służbowych, Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa, czy Brązową Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej.

Mł. bryg. Tomasz Zawadzki służbę w ochronie przeciwpożarowej pełni od roku 1990.  Po zakończeniu służby kandydackiej w 1992 r. podjął służbę stałą w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie. Przez okres 22 letniej służby pełnił funkcje wykonawcze, a także dowódcze na stanowiskach: starszy instruktor, oficer, starszy oficer, dowódca kompanii szkolnej, dowódca JRG, a ostatnio zajmowanym stanowiskiem był Główny Specjalista w Wydziale Kształcenia Zawodowego. W początkowym okresie służby istotną część obowiązków Pana brygadiera Tomasz Zawadzkiego stanowiło wykonywanie czynności operacyjno – technicznych, polegających na czynnym, bezpośrednim udziale w akacjach ratowniczo- gaśniczych. Zajmując stanowisko starszego oficera w pionie operacyjnym, był odpowiedzialny za dowodzenie plutonem podziału bojowego podczas działań ratowniczych, ponadto organizował i prowadził zajęcia doskonalące dla zmiany bojowej strażaków oraz słuchaczy Szkoły w ramach programu nauczania. W latach 2002-2007 pracował jako dowódca kompanii szkolnej, gdzie odpowiedzialny był za prowadzenie pracy wychowawczej z kadetami i słuchaczami, wspieranie ich rozwoju psychofizycznego, a także ich zdolności i zainteresowań. Od 2007 r. mł. bryg. Tomasz Zawadzki kierował szkolną Jednostką Ratowniczo- Gaśniczą, odpowiadał za utrzymanie należytej gotowości sił i środków do działań ratowniczo- gaśniczych, dowodził pododdziałami JRG w czasie akcji, organizował szkolenia i doskonalenie zawodowe, współpracował z podmiotami ratowniczymi, działającymi w rejonie, prowadził czynności kontrolno- rozpoznawcze, a także prowadził zajęcia dydaktyczne.

St. ogn. Bogusław Kosiba pracę zawodową w ochronie przeciwpożarowej rozpoczął w 1998 r. Przez okres służby pełnił funkcje zarówno wykonawcze, jak i dowódcze zajmując kolejno stanowiska: stażysta, młodszy ratownik-  kierowca, ratownik- kierowca, starszy ratownik, operator sprzętu specjalnego, starszy operator sprzętu specjalnego. Pan st. ogn. Bogusław Kosiba wykonywał pracę polegającą na prowadzeniu pojazdów pożarniczych, obsłudze sprzętu, a także brał bezpośredni czynny udział w akcjach ratowniczo- gaśniczych. Wielokrotnie reprezentował Szkołę Aspirantów PSP w Krakowie na zawodach związanych z ratownictwem medycznym. Często brał udział w ćwiczeniach i zabezpieczeniu ćwiczeń związanych z ratownictwem medycznym. Pan st. ogn. Bogusław Kosiba odznaczał się bardzo wysoką kulturą osobistą, jest osobą cenioną przez przełożonych, budzącą szacunek u podwładnych i co najistotniejsze stanowił wzór profesjonalisty dla kadetów.

W imieniu wszystkich funkcjonariuszy przechodzących w stan spoczynku głos zabrała Pani brygadier Anna Padło, która w pięknych słowach podziękowała przełożonym, współpracownikom i podwładnym za wszystkie lata spędzone wspólnie w murach Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie. 

Opracowanie: st. str. Gabriela Kaczor, Rzecznik Prasowy SA PSP w Krakowie
Fot.: st. kpt. Bogdan Skowron, kdt Radosław Soczówka, kdt Marcin Janik