Celem ogólnym projektu jest: poprawa jakości usług edukacyjnych poprzez rozwój infrastruktury kształcenia. Realizacja wnioskowanej inwestycji pozwoli dostosować i niwelować bariery w dostępie do edukacji i kształcenia zawodowego takie jak przestarzała, niezgodna z przyjętymi normami infrastruktura budynku szkoły.

Celem bezpośrednim projektu jest poprawa dostępu do bazy dydaktycznej umożliwiającej kształcenie kadry średniego szczebla dowodzenia dla jednostek organizacyjnych PSP.

  • Stworzenie nowoczesnej bazy dydaktycznej,
  • Podwyższenie standardów nauczania zawodowego, umożliwiające lepsze przygotowanie do wykonywania zawodu poprzez rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego.
  • Poprawa dostępu do bazy służącej uczeniu się przez całe życie oraz praktycznej nauce zawodu, która przyczyni się do wzrostu poziomu uczestnictwa mieszkańców Małopolski w kształceniu   ustawicznym oraz zawodowym.
  • Zapewnienie wysoko wykwalifikowanej kadry dla PSP,
  • Zwiększenie bezpieczeństwa ludności i środowiska dzięki lepszemu wyszkoleniu służb ratowniczych,
  • Dostosowanie pomieszczeń szkoły do obecnie obowiązujących norm i przepisów z zakresu PPOŻ., BHP czy ergonomii.

 

 PRZED                                                            PO