Działalnośc wydawnicza Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie ropoczęła sie ponad 20 lat temu, kiedy - wraz z początkiem działalności Państwowej Straży Pożarnej - ówczesne kierownictwo PSP stworzyło odpowiednie warunki do jej zapoczątkowanie. Ówczesny Komendant Główny PSP gen. brygadier Feliks Dela dał "zielone światło" óczesnym komendantom Szkoły Aspirantów PSP: st. bryg. Krzysztofowi Cybulskiemu i st. bryg. Piotrowi P. Bielickiemu którzy - wkładając w to wiele serca i czasu - rozpoczęłi przygotowania do wydania pierwszych w historii SA PSP wydawnictw. I tak się ropoczęło. Poniżej zamieszczamy zestawienie wszystkich wydanych przez Wydawnictwo SA PSP pozycji:

 

Rok 1994

 1. „Wybrane zagadnienia z chemii ogólnej, fizykochemii spalania i rozwoju pożarów”, Melania Pofit-Szczepańska.
 2. „Przewóz materiałów niebezpiecznych”, Krzysztof T. Kociołek.

Rok 1995

 1. „Krakowska Szkoła Pożarnicza w latach 1960-1995”,, Piotr Bielicki.
 2. „Środki gaśnicze”, Stefan Wilczkowski”.
 3. „Działania ratownicze podczas katastrof budowlanych”, Zoja Bednarek, Andrzej Marciniak.

Rok 1996

 1. „Problemy działań ratowniczo-gaśniczych w tunelach kolejowych”, Edward Gierski.
 2. „Podstawy taktyki gaszenia pożarów”, Piotr Bielicki.
 3. „Taktyka działań ratowniczych. Ratownictwo kolejowe”, Krzysztof T. Kociołek.
 4. „Gaśnice i agregaty, część I”, Bogdan Śmiełowski.

Rok 1997

 1. „Gaśnice i agregaty, część II”, Bogdan Śmiełowski.
 2. „Taktyka działań ratowniczych – wypadki i katastrofy w transporcie lotniczym”, Krzysztof T. Kociołek.

Rok 1999

 1. „Akcje ratownicze podczas katastrof budowlanych”, praca zbiorowa (tłumaczenie z języka niemieckiego).
 2. „Środki gaśnicze”, Stefan Wilczkowski”.
 3. „Ratownicza hydraulika siłowa”, Robert Wolański.
 4. „Powiatowe centrum ratownictwa i reagowania kryzysowego - rozwiązania techniczno-organizacyjne”, praca zbiorowa.
 5. „Taktyka działań ratowniczo-gaśniczych w pożarach budynków wysokich i wysokościowych z wykorzystaniem śmigłowców”, Edward Gierski.

Rok 2000

 1. „Likwidacja i neutralizacja zagrożeń chemiczno-ekologicznych - zadania administracji samorządowej”, praca zbiorowa.
 2. „XVI Sympozjum Pedagogiczne: system ocen w kształceniu pożarniczym w świetle reformy edukacji narodowej”, praca zbiorowa pod red. Józefa Zalewskiego.
 3. „Środki ogniochronne”, Stefan Wilczkowski.
 4. „40 lat Krakowskiej Szkoły Pożarniczej”.

Rok 2001

 1. „Wybrane zagadnienia ochrony przeciwpożarowej w budownictwie - wentylacja pożarowa”, praca zbiorowa.

Rok 2002

 1. „Wybrane problemy zagrożeń przemysłowych w świetle ustawy Prawo ochrony środowiska”, praca zbiorowa.
 2. „FENIX 2020 - rola ochotniczych straży pożarnych i ich związku w XXI wieku”, praca zbiorowa.
 3. „Problemy ewakuacji z obiektów zagrożonych produktami spalania powstałymi w czasie pożaru w świetle nowych warunków technicznych”, praca zbiorowa.

Rok 2003

 1. „Bierne i czynne zabezpieczenia obiektów pod względem ochrony przeciwpożarowej w świetle obowiązujących przepisów - wybrane zagadnienia”, praca zbiorowa.
 2. „Piany gaśnicze, środki pianotwórcze i zwilżacze”, Stefan Wilczkowski.
 3. „Podręcznik menadżera programów kryzysowych”, Jan Gołębiewski.
 4. „UE - projekt bliźniaczy SEVESO II: narzędzia oszacowania ryzyka”, praca zbiorowa.
 5. „Zabezpieczenie przeciwpożarowe obiektów drewnianych”, praca zbiorowa.

Rok 2004

 1. „Bezpieczeństwo pożarowe obiektów podziemnych”, praca zbiorowa.
 2. „Bezpieczeństwo w transporcie drogowym towarów niebezpiecznych”, praca zbiorowa.
 3. „Inżynieria bezpieczeństwa pożarowego - wybrane aspekty”, praca zbiorowa.
 4. „Bezpieczeństwo w transporcie drogowym towarów niebezpiecznych - trzecie Seminarium”, praca zbiorowa.
 5. „Ochrona dóbr kultury na wypadek szczególnych zagrożeń”, praca zbiorowa.
 6. „System szkolenia z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej - dotychczasowe rozwiązania i doświadczenia oraz kierunki rozwoju”, praca zbiorowa.
 7. „XX lat SITP na Ziemi Krakowskiej 1984-2004”.

Rok 2005

 1. „Inżynieria bezpieczeństwa pożarowego - zabezpieczenia techniczne”, praca zbiorowa.
 2. „Wybrane aspekty funkcjonowania numeru alarmowego 112”, praca zbiorowa.
 3. „Czynne zabezpieczenia przeciwpożarowe w świetle przepisów Unijnych”, praca zbiorowa.
 4. „Bezpieczeństwo w transporcie drogowym towarów niebezpiecznych”, praca zbiorowa.
 5. „Ochrona zabytków na wypadek szczególnych zagrożeń”, praca zbiorowa.
 6. „Drogowy przewóz towarów niebezpiecznych - poradnik dla strażaków OSP”, praca zbiorowa.
 7. „45 lat Krakowskiej Szkoły Pożarniczej”.

Rok 2006

 1. „Scenariusze pożarowe a inżynieria bezpieczeństwa pożarowego”, praca zbiorowa.
 2. „Nowoczesne trendy rozwojowe podręcznego sprzętu gaśniczego”, praca zbiorowa.
 3. „Programowanie działań na wypadek zaistnienia sytuacji kryzysowych”, Bogdan Kosowski.
 4. „Testy egzaminacyjne do szkół aspirantów PSP z lat 2000-2005”.
 5. „Tendencje rozwojowe w technikach ratowniczych i wyposażeniu technicznym”, praca zbiorowa.

Rok 2007

 1. „Wybrane zagadnienia z chemii ogólnej, fizykochemii spalania i wybuchu oraz rozwoju pożarów”, Melania Pofit-Szczepańska.
 2. „Tendencje rozwojowe w technikach ratowniczych i wyposażeniu technicznym”, praca zbiorowa.
 3. „Bezpieczny przewóz drogowy towarów niebezpiecznych, w szczególności substancji żrących”, praca zbiorowa.
 4. „Zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego budynków  w sposób inny niż wymagają przepisy - ekspertyzy techniczne”, praca zbiorowa.
 5. „Ochrona dóbr kultury na wypadek szczególnych zagrożeń - współpraca i współdziałanie instytucji kultury ze służbami ratowniczymi”, praca zbiorowa.

Rok 2008

 1. „Testy egzaminacyjne do szkół aspirantów PSP z lat 2000-2007”.
 2. „Bezpieczny przewóz drogowy towarów niebezpiecznych, w szczególności substancji trujących i zakaźnych”, praca zbiorowa.
 3. „Wykonywanie prac ratowniczych i podwodnych w wodach skażonych i zanieczyszczonych”, praca zbiorowa.
 4. „Bezpieczeństwo pożarowe hoteli i innych budynków zamieszkania zbiorowego”, praca zbiorowa.

Rok 2009

 1. „Planowanie ochrony zabytków na wypadek nadzwyczajnych zagrożeń. Poradnik dla organów administracji publicznej i kierowników jednostek organizacyjnych”, Kazimierz Niciński, Krzysztof Sałaciński.
 2. „Wybrane zagadnienia z zakresu międzynarodowego prawa humanitarnego”, Marcin Marcinko, Piotr Łubiński.
 3. „Testy egzaminacyjne do szkół aspirantów PSP z lat 2000-2008”.
 4. „Bezpieczny przewóz drogowy gazów palnych, trujących, duszących i utleniających - ADR klasa 2.”, praca zbiorowa.
 5. „Tendencje rozwojowe w technikach ratowniczych i wyposażeniu technicznym”, praca zbiorowa.
 6. „Bezpieczny przewóz drogowy cieczy palnych - ADR klasa 3.”, praca zbiorowa.
 7. „Ochrona dóbr kultury na wypadek szczególnych zagrożeń - integracja systemów bezpieczeństwa”, praca zbiorowa.
 8. „Nowoczesne trendy rozwojowe podręcznego sprzętu gaśniczego”, praca zbiorowa.
 9. „Dzienniczek praktyki zawodowej kadeta”.
 10. „Bezpieczeństwo pożarowe obiektów użyteczności publicznej”, praca zbiorowa.
 11. „Informator. XV halowe mistrzostwa Polski Strażackich Piątek Piłkarskich”.

Rok 2010

 1. „Biuletyn informacyjny za rok 2009” - SA PSP Kraków.
 2. „50 Lat Krakowskiej Szkoły Pożarniczej 1960-2010”, praca zbiorowa.
 3. „Bezpieczeństwo w transporcie drogowym towarów niebezpiecznych w aspekcie ochrony środowiska”. praca zbiorowa.
 4. „Powodzie – prognozowanie zagrożeń i prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych”, praca zbiorowa.
 5. „Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie”, praca zbiorowa.
 6. „Testy egzaminacyjne do szkół aspirantów PSP z lat 2000-2009”.
 7. „Folder promocyjny 1960-2010 - 50 LAT KRAKOWSKIEJ SZKOŁY POŻARNICZEJ”

Rok 2011

 1. „Biuletyn informacyjny za rok 2010” - SA PSP Kraków.
 2. „Bezpieczne magazynowanie towarów niebezpiecznych i chemikaliów”, praca zbiorowa.
 3. „Bezpieczeństwo w transporcie towarów niebezpiecznych w kontekście nowelizacji ADR 2011 i innych przepisów transportowych”, praca zbiorowa.
 4. „Testy egzaminacyjne do szkół aspirantów PSP z lat 2000-2010”.
 5. „Kiedy transport i magazynowanie gazu płynnego, paliw lotniczych, materiałów promieniotwórczych staje się bezpieczne? ADR 2011 w praktyce”.
 6. „Zarządzanie kryzysowe w świetle wymogów bezpieczeństwa”, Jan Gołębiewski.
 7. "Podstawy zabezpieczenia i ratowania strażaków podczas wewnętrznych działań gaśniczych", Witold Nocoń, Szymon Kokot-Góra, Arkadiusz Cytawa, Piotr Grzyb.
 8. "Zarządzanie kryzysowe w Straży Granicznej", Barbara Kaczmarczyk, Aleksandra Szwajca.
 9. "Ochrona dóbr kultury na wypadek szczególnych zagrożeń - wyzwania XXI wieku" - praca zbiorowa.
 10. "Czwarta Konferencjia - Tendencje rozwojowe w technikach ratowniczych i wyposażeniu technicznym" - praca zbiorowa.

Rok 2012

 1. „20 lat Państwowej Straży Pożarnej 1992-2012” - Redakcja Stanisław Mazur.

 Rok 2013

 1. „Biuletyn informacyjny za rok 2012” - SA PSP Kraków.
 2. "Ochrona dóbr kultury na wypadek szczególnych zagrożeń - zagrożenia pożarowe i inne miejscowe" - praca zbiorowa.
 3. "I Ogólnopolski Kongres Ratowników Medycznych. Ratownik medyczny - przeszłość, teraźniejszość, przyszłość" - praca zbiorowa.

Rok 2014

 1. „Biuletyn informacyjny za rok 2013” - SA PSP Kraków.
 2. "Testy egzaminacyjne do szkół aspirantów PSP z lat 2003-2013".
 3. "Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa publicznego", Barbara Kaczmarczyk, Robert Socha, Aleksandra Szwajca.
 4. "Współczesność oraz perspektywy krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Tom I. Rozwiązania prawno-organizacyjne i ich konteksty". Praca zbiorowa pod redakcją Bogusława Koguta.
 5. "II Ogólnopolski Kongres Ratowników Medycznych. Ratownik medyczny - przeszłość, teraźniejszość, przyszłość" - praca zbiorowa.

 Rok 2015

 1. „Biuletyn informacyjny za rok 2014” - SA PSP Kraków.
 2. "Współczesność oraz perspektywy krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Tom II. Diagnoza stanu obecnego i perspektywy". Praca zbiorowa pod redakcją Bogusława Koguta.
 3. "Testy egzaminacyjne do szkół aspirantów PSP z lat 2004-2014".
 4. „55 Lat Krakowskiej Szkoły Pożarniczej 1960-2015”, praca zbiorowa.
 5. "Ochrona dóbr kultury na wypadek szczególnych zagrożeń - bezpieczeństwo użytkowania obiektów zabytkowych" - praca zbiorowa.

 

Rok 2016

 1. „Biuletyn informacyjny za rok 2015” - SA PSP Kraków.

 

Oprac.: WCS