Informacja dla osób zakwalifikowanych na rok szkolny 2023/2024

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie informuje, że kandydaci, którzy znajdują się na liście osób wstępnie zakwalifikowanych do służby kandydackiej w SA PSP w Krakowie i otrzymali orzeczenie Rejonowej Komisji Lekarskiej MSW potwierdzające zdolność do służby w Państwowej Straży Pożarnej - zostali zakwalifikowani na przeszkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej realizowane w pierwszym semestrze nauki w roku szkolnym 2023/2024.

Do Szkoły należy zgłosić się w dniu 1 września (piątek2023 r. do godz. 8:00.
Szkoła zapewnia słuchaczom nieodpłatne zakwaterowanie, wyżywienie i umundurowanie, w związku z powyższym należy zabrać ze sobą jedynie:
1. dowód osobisty,
2. oryginał bądź kserokopię aktualnej karty szczepień,
3. książeczkę wojskową,
4. odzież sportową na którą się składa:
   • koszulka gimnastyczna z krótkim rękawem w kolorze czarnym – minimum 2 szt.,
   • spodenki gimnastyczne w kolorze granatowym lub czarnym – 2 szt.,
   • spodenki kąpielowe – 1 szt.,
   • czepek kąpielowy – 1 szt.,
5. klapki pod prysznic (nie zalecane klapki typu „japonki”) – 1 kpl.,
6. obuwie sportowe typu “adidas” (nie trampki) – 2 kpl.,
7. przybory toaletowe,
8. 2 sztuki ręczników toaletowych,
9. ręcznik kąpielowy,
10. przybory do pisania,
11. zeszyty – 8 szt.,
12. bieliznę osobistą (zaleca się zabranie wysokich skarpet w kolorze czarnym),
13. czarną czapkę zimową bez nadruku,
14. czarne rękawiczki,
15. torbę sportową w kolorze czarnym lub granatowym (dopuszczalne są napisy na torbie w dowolnym kolorze),
16. numer konta bankowego,

Dodatkowo, jeżeli ktoś posiada, proszę zabrać zaświadczenie o ukończeniu kursu z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Uwaga:
• osoby, które posiadają badania w kierunku nosicielstwa pałeczek Salmonella i Schigella (dawna książeczka sanepidowska), proszone są o zabranie wyników tych badań do Szkoły,
• sugeruje się zabranie latarki czołowej, bielizny termoaktywnej oraz opatrunków na otarcia i odciski,
• prosimy nie zabierać do Szkoły urządzeń elektronicznych m.in.: laptopów, tabletów, odbiorników radiowych, odtwarzaczy audiowizualnych itp.
• przed stawieniem się do Szkoły mężczyźni powinni mieć ścięte włosy na długość około 5 mm.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr: (47) 835-9886, (47) 835-9882, (47) 835-9800


 

Wniosek o rezygnację z rekrutacji

Dla ułatwienia procesu rezygnacji z rekrutacji, tj. wykreślenia z listy osób wstępnie zakwalifikowanych do służby kandydackiej w Państwowej Straży Pożarnej na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa do Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie na rok szkolny 2023/2024, pod poniższym linkiem umieszczony został wzór stosownego raprortu.

Jednocześnie zwracamy się z prośbą do osób, które z różnych powodów nie planują rozpoczęcia służby kandydackiej w naszej Szkole w dniu 1 września 2023 roku o bezzwołoczne poinformowanie nas o tym fakcie.

Link

 

Wyniki rekrutacji na kształcenie dzienne 2023/2024

-Lista wyników uzyskanych w procesie naboru z uwzglednieniem wyników ze sprawdzianu pływania oraz sprawdzianu braku lęku wysokości - wg kolejności alfabetycznej kandydatów

-Lista wyników uzyskanych w procesie naboru z uwzglednieniem wyników ze sprawdzianu pływania oraz sprawdzianu braku lęku wysokości- wg kolejności rankingowej kandydatów

-Lista główna osób wstępnie zakwalifikowanych do służby kandydackiej - wg kolejności rankingowej kandydatów.

-Lista rezerwowa osób wstępnie zakwalifikowanych do służby kandydackiej - wg kolejności rankingowej kandydatów.

W przypadku skreślenia kandydata z listy głównej osób wstępnie zakwalifikowanych do służby kandydackiej, Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie będzie kontaktowała się z kandydatami zgodnie z rankingiem z listy rezerwowej osób wstępnie zakwalifikowanych do służby kandydackiej, w celu wypełnienia limitu 60 miejsc przyjęć do służby kandydackiej w roku szkolnym 2023/2024.

Skreślenie z listy osób wstępnie zakwalifikowanych do służby kandydackiej jest równoznaczne z wykluczeniem skreślonej osoby z dalszego procesu naboru. Skreślenie następuje obligatoryjnie w przypadkach:

a) wydania negatywnego orzeczenia Komisji Lekarskiej Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej,

b) braku pozytywnego poświadczenia o niekaralności,

c) złożenia przez kandydata wniosku o rezygnacji z udziału w procesie naboru do komendanta szkoły PSP,

d) w przypadku niezgłoszenia się kandydata w dniu 1 września 2023 w szkole PSP w celu rozpoczęcia przeszkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

 

Lista wyników uzyskanych w procesie naboru.

1. Lista wyników uzyskanych w procesie naboru -wg kolejności rankingowej kandydatów

2. Lista wyników uzyskanych w procesie naboru - wg numerów startowych kandydatów
3. Lista kandydatów zakwalifikowanych do sprawdzianu z pływania - wg numerów startowych

Sprawdzian z pływania oraz sprawdzian braku lęku wysokości.

Termin: 13 lipca 2023 r.

Godzina 7:00 – zbiórka kandydatów z listy osób dopuszczonych do sprawdzianu z pływania oraz braku lęku wysokości z pozycji 
od 1 do 60 na placu przy hali sportowej Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie.

Godzina 8:00 – zbiórka kandydatów z listy osób dopuszczonych do sprawdzianu z pływania oraz braku lęku wysokości z pozycji od 61 do 110  na placu przy hali sportowej Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie.

Sprawdzian z pływania odbędzie się w obiekcie pływalni przy Szkole Podstawowej nr 91, Kraków os. Handlowe 4.

W całej strefie pływalni obowiązuje wymóg zmiany obuwia. Zalecane jest obuwie basenowe. Na terenie pływalni obowiązuje czysty, estetyczny strój kąpielowy, spełniający wymogi higieniczne:

a) dla kobiet – strój kąpielowy jedno lub dwuczęściowy przylegający do ciała,

b) dla mężczyzn – kąpielówki lub spodenki bez kieszeni – przylegające do ciała.

Podczas przebywania w wodzie jak i w hali pływalni obowiązuje ubrany czepek kąpielowy. Opcjonalnie można posiadać okulary pływackie.

Podczas sprawdzianu braku lęku wysokości obowiązuje strój sportowy (długie spodnie).

Opcjonalnie podczas próby można mieć rękawiczki robocze/ochronne.

Warunkiem przystąpienia do sprawdzianu braku lęku wysokości i sprawdzianu z pływania jest okazanie urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość (ze zdjęciem).

Na teren obiektów, w których przeprowadzany jest sprawdzian braku lęku wysokości oraz sprawdzian z pływania nie będą wpuszczane osoby postronne.

Każda z osób przystępujących do sprawdzianu braku lęku wysokości i sprawdzianu z pływania identyfikowana jest według indywidualnego numeru startowego nadanego podczas testu sprawności fizycznej.

 

W dniach 03.07.2023r. do 04.07.2023r. w SA PSP w Krakowie zostały przeprowadzone testy sprawności fizycznej dla kandydatów, w naborze do służby kandydackiej. Zestawienie wyników dla poszczególnych numerów startowych znajduje się poniżej.

Lista wyników testu sprawności fizycznej wszystkich kandydatów.

Lista wyników testu sprawności fizycznej kandydatów zakwalifikowanych do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

 

 

PROCEDURA SKŁADANIA PODAŃ

do Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie

 

Informujemy, że 6 czerwca 2023 roku, do osób ubiegających się o przyjęcie na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa w roku szkolnym 2023/2024, na adresy poczty elektronicznej podane w procesie rejestracji, wysłane zostały informacje dotyczące organizacji testów sprawności fizycznej.

W związku z licznymi zapytaniami w powyżej sprawie poniżej zamieszczamy treść rozesłanej korespondencji oraz do pobrania i wydruku wzór zaświadczenia lekarskiego.

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie zawiadamia, iż Komisja Rekrutacyjna zakończyła z dniem 24 maja 2023 r. wstępną kwalifikację (weryfikacja podań i dołączonych do nich dokumentów) kandydatów na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa na rok szkolny 2023/2024. Informujemy, iż został/-a Pan/Pani zakwalifikowany/-a do dalszego postępowania rekrutacyjnego i dopuszczony/-na do testu sprawności fizycznej.

Osoba zdająca egzamin maturalny w bieżącym roku zobowiązana jest dostarczyć oryginał świadectwa dojrzałości, aneks do świadectwa dojrzałości lub ich notarialnie potwierdzone kopie
najpóźniej w dniu 11 lipca 2023 roku do godz. 1500 do siedziby Szkoły.

W załączeniu przesyłamy druk zaświadczenia lekarskiego, stwierdzającego zdolność do przystąpienia do testu sprawności fizycznej, który wypełniony należy dostarczyć osobiście w dniu testu sprawności fizycznej przed przystąpieniem do próby sprawnościowej. Brak powyższego dokumentu spowoduje niedopuszczenie do testu sprawności. Dopuszcza się zaświadczenie lekarskie na innym druku, pod warunkiem umieszczenia zapisu zdolny(-a) do przystąpienia do testu sprawności fizycznej przeprowadzonego podczas naboru do służby kandydackiej w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie”. Zaświadczenie nie może być wystawione wcześniej niż dnia 16 czerwca 2023 roku.

               


 

HARMONOGRAM TESTU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ:

 1. 1.Test sprawności fizycznej

Test sprawności fizycznej zostanie przeprowadzony zgodnie z poniższym harmonogramem:

termin testu sprawności fizycznej

godzina stawienia się

na test sprawności fizycznej

numery startowe
3 lipca 2023 roku 700

1-96

845

97-192

4 lipca 2023 roku 700

193-288

845

289-381

Miejsce przeprowadzenia testu sprawności fizycznej –

Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie, os. Zgody 18, 31-951 Kraków

Zastrzegamy, że powyższe godziny są godzinami stawienia się w siedzibie szkoły, faktyczna godzina przystąpienia do prób sprawnościowych zostanie podana na miejscu.

Kandydat winien posiadać:

 • urzędowy dokument potwierdzający tożsamość ze zdjęciem,
 • zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do przystąpienia do testu sprawności fizycznej,
 • ubiór oraz obuwie sportowe (zakaz używania butów z kolcami).
 1. 2.Szczegółowe informacje na temat sprawdzianu braku lęku wysokości (akrofobii) oraz sprawdzianu z pływania zostaną umieszczone na stronie Szkoły w zakładce „rekrutacja”

Załącznik:

druk zaświadczenia lekarskiego

 


 

PROCEDURA SKŁADANIA PODAŃ

do Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie

 

podania należy złożyć do dnia 15.05.2023 roku 

 

Dzień otwarty odbył się 15 kwietnia 2023 roku 

 

 

Dokumenty dotyczące rekrutacji na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa

na rok szkolny 2023/2024 można składać:

1. osobiście

2. drogą korespondencyjną (decyduje data stempla pocztowego)

3. w formie elektronicznego dokumentu opatrzonego podpisem elektronicznym (m.in. profil zaufany) na skrzynkę ePUAP/SAPSPKr/SkrytkaESP (możliwość taką mają tegoroczni maturzyści, którzy nie składają świadectwa dojrzałości/aneksu wraz z podaniem)

 

Ważne!

W przypadku przesyłania dokumentacji rekrutacyjnej na skrzynkę ePUAP konieczne jest umieszczenie ważnego podpisu elektronicznego we wskazanych miejscach na obu formularzach rekrutacyjnych, w których powinien być złożony podpis odręczny (w sytuacji tradycyjnej wysyłki pocztowej).


Prosimy nie wysyłać na skrzynkę ePUAP skanu formularza 1 i formularza 2 wcześniej podpisanych odręcznie.

 

Aby zostać zakwalifikowanym do postępowania rekrutacyjnego należy złożyć:

1. FORMULARZ NR 1 (wypełniany na stronie internetowej po wcześniejszym utworzeniu własnego konta i zalogowaniu się na nie, zawierający podanie, ankietę oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną):

 • wypełnić FORMULARZ NR 1 (link), UWAGA! aby zapewnić poprawną rejestrację proszę używać przeglądarki google chrome,
 • wydrukować formularz (UWAGA: NA PODANY PRZEZ KANDYDATA W MOMENCIE TWORZENIA OSOBISTEGO KONTA ADRES E- MAIL ZOSTANIE PRZESŁANA W FORMIE PLIKU PDF ZAREJESTROWANA ANKIETA WRAZ Z PODANIEM ORAZ  ZGODĄ NA  PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I OŚWIADCZENIEM O ZAPOZNANIU SIĘ Z  KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ. OTRZYMANY NA ADRES E-MAIL PLIK PDF NALEŻY WYDRUKOWAĆ),
 • zapoznać się z klauzulą informacyjną (link),
 • złożyć podpisy w miejscach wyznaczonych,
 • pobrać FORMULARZ NR 2 (.doc) (.pdf), 
 • wypełnić elektronicznie albo odręcznie tabelę załączników oraz napisać swój życiorys i złożyć podpis w wyznaczonym miejscu.

2. FORMULARZ NR 2 (do uzupełnienia elektronicznego i wydruku albo do wydruku i odręcznego wypełnienia oraz podpisania, zawierający miejsce na życiorys oraz załączniki do podania).

3. ŚWIADECTWO DOJRZAŁOŚCI – W ORYGINALE LUB JEGO NOTARIALNIE POTWIERDZONĄ KOPIĘ.Osoba zdająca egzamin maturalny w bieżącym roku zobowiązana jest dostarczyć osobiście lub drogą korespondencyjną do szkoły świadectwo dojrzałości, aneks do świadectwa dojrzałości lub ich notarialnie potwierdzone kopie – najpóźniej do godziny 15.00  11 lipca 2023 r. (dotyczy kandydatów przystępujących do egzaminu maturalnego w 2023 roku). Pozostali kandydaci składają świadectwo dojrzałości lub jego notarialnie potwierdzoną kopię wraz z podaniem.

4. KSEROKOPIĘ LUB DUPLIKAT DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO DOKONANIE WPŁATY (PRZELEWU) ZA POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE.

       Prosimy o nie składanie żadnych innych dokumentów, oprócz wyżej wymienionych.

 

Opłata za postępowanie rekrutacyjne wynosi 180 zł od osoby zdającej.

Wpłaty należy dokonać do dnia 15 maja 2023 r. na wskazane poniżej konto. W tytule wpłaty należy podać: ”OPŁATA REKRUTACYJNA + IMIĘ I NAZWISKO KANDYDATA”.

Nr konta: 41 1010 1270 0060 0213 9134 0000

Opłata za postępowanie rekrutacyjne nie będzie zwracana

Z uwagi na zapisy art.112 ust. 1 pkt 3 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 sierpnia 1991 roku (Dz.U. z 2021 r. poz. 1940 z późn. zm.) kandydat, w dniu złożenia zobowiązania, zawartego w  podaniu o przyjęcie do SA PSP w Krakowie do pełnienia służby po ukończeniu nauki, musi być osobą pełnoletnią (ukończone 18 lat).

 

UWAGA!

Podania złożone po 15 maja 2023 r.

oraz podania niekompletne

nie kwalifikują kandydata do postępowania rekrutacyjnego

 

Po weryfikacji przez Komisję Rekrutacyjną złożonych dokumentów, osoby zakwalifikowane do udziału w teście sprawności fizycznej otrzymają w połowie czerwca br. drogą elektroniczną (na adres e-mail podany w ankiecie) dokładne informacje dotyczące organizacji procesu naboru do służby kandydackiej oraz formularz zaświadczenia lekarskiego.

Zaświadczenie lekarskie potwierdzające zdolność do przystąpienia do egzaminu sprawnościowego nie może być wystawione wcześniej niż 16 czerwca 2023 roku.

Szczegółowych informacji na temat rekrutacji (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00) udziela :

 1. Monika Stawowiak - tel. 47 835 98 00
 2. mł. bryg. Łukasz Wolak - tel. 47 835 98 01

 

 


 

 

Proces naboru oraz założenia organizacyjne

przeprowadzenia rekrutacji do służby kandydackiej

w Państwowej Straży Pożarnej

na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa

w roku szkolnym 2023/2024

 

1.   Za przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego do służby kandydackiej, organizację testu sprawności fizycznej, organizację sprawdzianu z pływania oraz sprawdzianu braku lęku wysokości odpowiada komendant szkoły PSP kształcącej w zawodzie technik pożarnictwa, do której następuje nabór kandydatów. Tym samym, wszelkie odwołania powinny być kierowane bezpośrednio do niego.

2.   O przyjęcie do służby kandydackiej może ubiegać się, na podstawie dobrowolnego zgłoszenia obywatel polski, niekarany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystający z pełni praw publicznych.

 3.    Zgodnie z § 3 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 sierpnia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad, warunków i trybu przyjmowania do służby kandydackiej w Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 1997, Nr 101, poz. 638 z późn. zm.), kandydaci składają wymagane podanie wraz z dowodem wpłaty za postępowanie rekrutacyjne bezpośrednio do wybranej przez siebie szkoły, do dnia 15 maja 2023 r. O przyjęciu podania przesłanego drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego. Podanie do szkoły może zostać złożone w formie elektronicznego dokumentu opatrzonego podpisem elektronicznym (m.in. profil zaufany) na skrzynkę ePUAP wybranej przez siebie szkoły. O przyjęciu podania decyduje data wpływu wymaganych dokumentów na skrzynkę ePUAP.

4.   Osoba, która ubiega się o przyjęcie do służby kandydackiej w szkołach kształcących w zawodzie technik pożarnictwa, może być przyjęta na podstawie dobrowolnego zgłoszenia oraz uzyskanego świadectwa dojrzałości, jeśli nie przekroczyła 25 roku życia. Za wartość graniczną wieku przyjmuje się rok kalendarzowy, w którym osoba ubiegająca się o przyjęcie do służby kandydackiej w Państwowej Straży Pożarnej, kończy 25 rok życia (urodzona w roku 1998 lub młodsza).

5.    Z uwagi na zapisy art. 112 ust. 1 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 sierpnia 1991 roku (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1969) osoba, o której mowa w pkt 3, w dniu złożenia zobowiązania do pełnienia służby po ukończeniu nauki, musi być osobą pełnoletnią (ukończone 18 lat).

6.  Osoba, ubiegająca się o przyjęcie do szkoły, składa świadectwo dojrzałości bądź świadectwo dojrzałości z aneksem lub ich notarialnie potwierdzone kopie. Od kandydata wymaga się, aby przedstawił świadectwo dojrzałości potwierdzające przystąpienie do części pisemnej egzaminu z przedmiotów matematyka i język obcy oraz jednego z dodatkowych przedmiotów: fizyka, chemia, informatyka albo biologia. W przypadku przystępowania do egzaminu dojrzałości w 2023 r., kandydat ww. dokumenty składa po ich uzyskaniu z właściwej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, jednak nie później, niż w terminie określonym w pkt 14.

7.   Opłata za postępowanie rekrutacyjne wynosi 180,00 zł od osoby ubiegającej się o przyjęcie do szkoły. Kandydaci wnoszą ją na konto danej szkoły. Opłata nie podlega zwrotowi.

8.   Proces naboru do służby kandydackiej składa się z postępowania rekrutacyjnego, testu sprawności fizycznej oraz sprawdzianu z pływania i sprawdzianu braku lęku wysokości, weryfikujących predyspozycje i umiejętności niezbędne do udziału w działaniach ratowniczych przez strażaka w służbie kandydackiej. Proces ten we wszystkich szkołach rozpoczyna się o tej samej godzinie i przeprowadzany jest w tych samych dniach, za wyjątkiem przypadku, w którym w danej szkole i w danym dniu nie ma już więcej kandydatów.

9.   Postępowanie rekrutacyjne składające się z weryfikacji podań, wymaganych dokumentów i ustalenia punktów rekrutacyjnych przeprowadza komisja rekrutacyjna. Zasady ustalania punktów rekrutacyjnych określa załącznik nr 3.

10.   Test sprawności fizycznej przeprowadza komisja do przeprowadzenia testu sprawności fizycznej.

11.Nieprzystąpienie do którejkolwiek z prób testu sprawności fizycznej lub nieuzyskanie wymaganego minimum w poszczególnych próbach (określonego w załączniku nr 2), oznacza brak zaliczenia testu sprawności fizycznej i wyklucza kandydata z dalszego naboru. Powyższe zasady dotyczą także sprawdzianu z pływania oraz sprawdzianu braku lęku wysokości, gdzie nieprzystąpienie do sprawdzianu albo brak jego zaliczenia wyklucza kandydata z dalszego naboru.

12. Warunkiem przystąpienia do każdej z prób testu sprawności fizycznej, sprawdzianu z pływania oraz sprawdzianu braku lęku wysokości jest okazanie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do przystąpienia do testu sprawności fizycznej oraz urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość (dopuszczalne jest okazanie dokumentu w aplikacji mObywatel).

13.  Zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do przystąpienia do testu sprawności fizycznej oraz sprawdzianu z pływania i sprawdzianu braku lęku wysokości nie może być wystawione wcześniej, niż 16 czerwca 2023 r. Zaświadczenie należy przedłożyć najpóźniej w dniu przystąpienia do testu sprawności fizycznej.

14.   Terminarz przeprowadzenia naboru:

  1. 3-6 lipca 2023 r. od godz. 8:00 –test sprawności fizycznej (dzień przystąpienia do testu sprawności fizycznej wyznaczany jest dla         każdego kandydata indywidualnie);
  2. 7 lipca 2023 r. ogłoszenie wyników testu sprawności fizycznej;
  3. najpóźniej w dniu 11 lipca 2023 r. do godz. 15:00 –dostarczenie osobiście lub drogą korespondencyjną do siedziby szkoły oryginału świadectwa dojrzałości, aneksu do świadectwa dojrzałości lub ich notarialnie potwierdzonej kopii – dotyczy kandydatów przystępujących do egzaminu maturalnego w 2023 r. Maturzyści lat poprzednich obowiązani są dostarczyć oryginał świadectwa dojrzałości, aneks do świadectwa dojrzałości lub ich notarialnie potwierdzoną kopię do dnia 15 maja 2023 r. (łącznie ze składanym podaniem);
  4. 12 lipca 2023 r. do godz. 15:00 –ogłoszenie listy rankingowej (wg łącznej punktacji za świadectwa i test sprawności fizycznej);
  5. 13 lipca 2023 r. od godz. 8:00 –sprawdzian z pływania;
  6. 13 lipca 2023 r. sprawdzian braku lęku wysokości (akrofobii);
  7. 13 lipca 2023 r. do godz. 19:00 –ogłoszenie wyników sprawdzianu z pływania oraz sprawdzianu braku lęku wysokości – lista kandydatów, którzy zaliczyli test sprawności fizycznej, sprawdzian z pływania oraz sprawdzian braku lęku wysokości;
  8. 13 lipca 2023 r. do godz. 20:00 –ogłoszenie wyników naboru – lista osób wstępnie zakwalifikowanych do służby kandydackiej.

     Ogłoszenie wyników każdego z etapów naboru następuje poprzez umieszczenie informacji w miejscu ogólnodostępnym na terenie szkoły PSP            oraz na stronie internetowej szkoły PSP.

15.   Test sprawności fizycznej składa się z prób sprawnościowych oraz próby wydolnościowej.

16.   Próby sprawnościowe, to:

  1. bieg po kopercie,
  2. podciąganie na drążku.

17.   Próba wydolnościowa, to wielostopniowy test wydolnościowy (Beep test).

18.   Przebieg testu sprawności fizycznej, o którym mowa w pkt 15, określa załącznik nr 1.

19.   Kryteria oceny prób sprawnościowych oraz próby wydolnościowej, o których mowa odpowiednio w pkt 16 i 17, określa załącznik nr 2.

20.  Kierownik próby sprawnościowej oraz wydolnościowej przerywa daną próbę osobie, która nie przestrzega ustalonych zasad lub zakłóca przebieg testu innym zdającym. Informacje na ten temat odnotowywane są w protokole z testu sprawności fizycznej, a próbę uznaje się za niezaliczoną.

21.  Z uwagi na możliwość dwukrotnego podejścia do każdej z prób podczas testu sprawności fizycznej, nie przewiduje się możliwości odwołania celem kolejnego podejścia do próby.

22.Każda z osób przystępujących do naboru (kandydat) otrzymuje swój indywidualny numer startowy, obowiązujący podczas trwania testu sprawności fizycznej, sprawdzianu z pływania oraz sprawdzianu braku lęku wysokości.

23. Przebieg testu sprawności fizycznej, sprawdzianu z pływania oraz sprawdzianu braku lęku wysokości rejestruje się na nośnikach elektronicznych.

24.  Przebieg próby wydolnościowej rejestruje się przy użyciu co najmniej dwóch kamer, tak aby można było prześledzić przebieg całej próby.

25.  Komisja do przeprowadzenia testu sprawności fizycznej, przygotowuje zawierający wyniki uzyskane przez kandydatów w trakcie prób protokół z jego przebiegu, zawierający wyniki uzyskane przez kandydatów w trakcie prób i przekazuje go komisji rekrutacyjnej.

26.Komisja rekrutacyjna sporządza, na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego oraz wyników ustalonych w protokole komisji do przeprowadzenia testu sprawności fizycznej, o którym mowa w pkt 25, protokół zawierający listę rankingową kandydatów.

27.   Kandydaci są umieszczani na liście rankingowej w porządku zgodnym z malejącą liczbą punktów będących sumą: średniej arytmetycznej punktów uzyskanych z każdej zaliczonej próby testu sprawności fizycznej oraz sumy punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym.

28.   W przypadku, gdy co najmniej dwóch kandydatów osiągnie taką samą sumę punktów, o miejscu na liście rankingowej decyduje kolejno: wyższa liczba punktów uzyskanych z punktów rekrutacyjnych, następnie punktów z próby wydolnościowej (Beep test), a następnie czas uzyskany w próbie sprawnościowej bieg po kopercie.

29.  Komendant szkoły kieruje pierwszych 110 kandydatów z listy rankingowej na sprawdzian z pływania, a po jego zaliczeniu na sprawdzian braku lęku wysokości.

30.   Podczas sprawdzianów, o których mowa w pkt 29, obowiązuje jedno podejście.

31.   Sprawdzian z pływania oraz sprawdzian braku lęku wysokości przeprowadza komisja do przeprowadzenia testu sprawności fizycznej.

32.   Zasady przeprowadzania sprawdzianów, o których mowa w pkt 31, określa załącznik nr 4.

33.  Komisja do przeprowadzenia testu sprawności fizycznej po zakończeniu sprawdzianów z pływania oraz braku lęku wysokości sporządza protokół zawierający uzyskane wyniki i przekazuje go komisji rekrutacyjnej.

34.Komisja rekrutacyjna sporządza, na podstawie wyników ustalonych w protokole komisji do przeprowadzenia testu sprawności fizycznej, o którym mowa w pkt 33, protokół zawierający listę rankingową kandydatów, którzy zaliczyli sprawdzian z pływania oraz sprawdzian braku lęku wysokości, a także listę osób wstępnie zakwalifikowanych do służby kandydackiej, zawierającą wykaz pierwszych 100 osób z listy rankingowej kandydatów.

35.   Listę osób wstępnie zakwalifikowanych do służby kandydackiej zatwierdza komendant szkoły PSP.

36.   Kandydaci, z listy osób wstępnie zakwalifikowanych do służby kandydackiej, kierowani są przez komendanta szkoły PSP do komisji lekarskiej, podległej Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, w celu uzyskania oceny o zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej.

37.  Skreślenie z listy osób wstępnie zakwalifikowanych do służby kandydackiej jest równoznaczne z wykluczeniem skreślonej osoby z dalszego procesu naboru. Skreślenie następuje obligatoryjnie w przypadku:

  1. wydania negatywnego orzeczenia Rejonowej Komisji Lekarskiej Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej,
  2. braku zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (o zaświadczenie występuje Szkoła PSP, do której kandydat ubiega się o przyjęcie),
  3. złożenia przez kandydata wniosku o rezygnacji z udziału w procesie naboru do komendanta szkoły PSP,
  4. niezgłoszenia się kandydata 01 września 2023 r. w danej szkole PSP w celu rozpoczęcia przeszkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

38.   W przypadku skutecznego odwołania się od negatywnego orzeczenia, o którym mowa w pkt 37 lit. a, i otrzymaniu pozytywnego orzeczenia do dnia określonego w punkcie 45, kandydat może zostać przyjęty do służby kandydackiej powyżej limitu określonego w pkt 41.

39.   W przypadku skutecznego odwołania się od negatywnego orzeczenia, o którym mowa w pkt 37 lit. a, i otrzymaniu pozytywnego orzeczenia po zamknięciu procesu naboru, o którym mowa w pkt 45, kandydat:

  1. zachowuje prawo do posługiwania się orzeczeniem komisji lekarskiej podległej Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji przy kolejnym naborze (orzeczenie jest ważne rok od momentu jego wydania);
  2. może być zwolniony z testu sprawności fizycznej, sprawdzianu z pływania oraz sprawdzianu braku lęku wysokości w kolejnym naborze przy zachowaniu punktów z listy rankingowej z uprzedniej rekrutacji;
  3. może zrezygnować ze zwolnienia, o którym mowa w lit. b, i ponownie przystąpić do testu sprawności fizycznej, sprawdzianu z pływania oraz sprawdzianu braku lęku wysokości. W tym przypadku ponosi opłatę rekrutacyjną, o której mowa w pkt 7.

40.   Wyboru wariantu udziału w procesie naboru, o którym mowa w pkt 39 lit. b i c, kandydat dokonuje w momencie aplikowania do danej szkoły, o której mowa w pkt 3, składając wraz
z podaniem stosowne oświadczenie.

41.   Limit miejsc do służby kandydackiej w każdej ze szkół PSP kształcących w zawodzie technik pożarnictwa w roku szkolnym 2023/2024 ustala się na 60 osób.

42.   W przypadku niewystarczającej liczby osób wstępnie zakwalifikowanych do służby kandydackiej do wypełnienia limitu miejsc w danej szkole PSP, o którym mowa w pkt 41, komendant tej szkoły ma prawo uzupełnić listę osób wstępnie zakwalifikowanych do służby kandydackiej o:

  1. osoby z listy rankingowej, o której mowa w pkt 34,
  2. osoby z listy osób wstępnie zakwalifikowanych lub listy rankingowej z innej szkoły, do której odbywał się nabór zgodnie z niniejszym dokumentem.

43.   Uzupełnienie, o którym mowa w pkt 42, może nastąpić pod następującymi warunkami:

  1. osoba, o którą uzupełniana jest lista wstępnie zakwalifikowanych do służby kandydackiej, wyrazi na to zgodę oraz dopełni warunków formalnych,
  2. w szkole PSP, prowadzącej listę osób wstępnie zakwalifikowanych do służby kandydackiej, z której dana osoba jest przenoszona, został wypełniony limit miejsc, o którym mowa w pkt 41, a osoba ta znalazła się poza limitem.

44.   W przypadku zaistnienia sytuacji wyjątkowej, związanej z prawidłowym i bezpiecznym przeprowadzeniem naboru dopuszcza się zmianę jego terminu. Ostateczną decyzję podejmuje Komendant Główny PSP na wniosek komendantów szkół PSP.

45.   Ostatni rozkaz komendanta szkoły PSP o przyjęciu do służby kandydackiej, wydany nie później niż 15 września 2023 r., zamyka proces naboru na kształcenie dzienne w szkołach PSP kształcących w zawodzie technik pożarnictwa.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Załącznik nr 1

 

OPIS WYKONANIA
PRÓB SPRAWNOŚCIOWYCH I PRÓBY WYDOLNOŚCIOWEJ

1. Testy sprawności fizycznej przeprowadza się w ubiorze i obuwiu sportowym.

2. Każdy kandydat ma prawo do dwukrotnego podejścia do każdej z prób, przy czym podejście drugie może nastąpić wyłącznie w dniu, w którym przeprowadzono pierwsze podejście do danej próby. Do oceny ogólnej zostaje wybrany korzystniejszy wynik podejścia uzyskany przez kandydata. Wyjątek stanowi awaria sprzętu, urządzeń pomiarowych lub zewnętrzne zakłócenie próby, które są niezależne od kandydata. Decyzję w tej sprawie podejmuje kierownik próby.

3. W pierwszej kolejności kandydaci przystępują do prób sprawnościowych, a następnie do próby wydolnościowej.

4. Kandydat uzyskuje prawo podejścia do kolejnej próby, jeżeli w poprzedniej uzyskał co najmniej wynik minimalny na poziomie określonym w tabeli punktowej w załączniku nr 2.

5. Próba sprawnościowa – podciąganie na drążku – przebiega według następujących zasad:

  1. dopuszczone jest używanie rękawic, których konstrukcja nie przewiduje zawieszenia lub innego zamocowania dłoni na drążku poza naturalnym chwytem;
  2. drążek umieszczony jest na wysokości doskocznej, pozwalającej na swobodny zwis ciała, bez dotykania podłoża. W przypadku braku możliwości doskoczenia do drążka, kandydat ma prawo do uzyskania pomocy obsługi;
  3. kandydat zajmuje pozycję w zwisie na drążku (nachwytem lub podchwytem)
   z ramionami wyprostowanymi w stawach łokciowych;
  4. na komendę „start”, kandydat podciąga się tak, aby broda znalazła się powyżej drążka
   i wraca do pozycji wyjściowej, następnie ponawia ćwiczenie. Oceniający głośno podaje liczbę zaliczonych podciągnięć;
  5. jeżeli kandydat nie wykona ćwiczenia zgodnie z opisem, np. nie podciągnie się do wymaganej pozycji lub nie wróci do zwisu z ramionami wyprostowanymi w stawach łokciowych, oceniający powtarza ostatnią liczbę prawidłowo wykonanych (zaliczonych) podciągnięć;
  6. podczas wykonywania ćwiczenia dozwolona jest praca tułowia i nóg;
  7. wynikiem końcowym jest liczba prawidłowo zaliczonych podciągnięć.

6. Próba sprawnościowa – bieg po kopercie – przebiega według następujących zasad:

  1. sposób organizacji stanowiska, na którym przeprowadzana jest próba: Na prostokącie
   o wymiarach 5 x 3 m, w wyznaczonych miejscach (naklejone z taśmy krzyże o wymiarach 20
   x 20 cm i szerokości taśmy 5 cm) ustawia się tyczki o wysokości 160-180 cm – podstawa
   o średnicy 30 cm, która w całości musi zakrywać naklejony krzyż (sposób rozmieszczenia tyczek przedstawia rysunek nr 1);
  2. kandydat na komendę „na miejsca” podchodzi do linii startu i zajmuję pozycję startową.
   Na komendę „start” kandydat rozpoczyna bieg zgodnie z oznaczonym na rysunku kierunkiem (A-B-E-C-D-E-A), omijając tyczki od strony zewnętrznej. Kandydat pokonuje trasę trzykrotnie;
  3. podczas wykonywania próby obowiązuje całkowity zakaz chwytania i przytrzymywania stojących tyczek. W przypadku przewrócenia lub przesunięcia tyczki z punktu jej ustawienia, kandydat musi ją ustawić na wcześniej zajmowanym miejscu (tak aby podstawa zakrywała krzyż) i dopiero kontynuować bieg. W przypadku nieustawienia tyczki na wcześniej zajmowanym miejscu i kontynuowaniu biegu, kandydatowi przerywa się próbę i uznaje się ją jako niezaliczoną. Po ukończonej próbie wszystkie tyczki muszą stać w wyznaczonych miejscach;
  4. wynikiem końcowym jest czas pokonania ćwiczenia, z dokładnością do 0,01 sekundy;
  5. podstawowym pomiarem biegu po kopercie jest pomiar elektroniczny, natomiast pomiar ręczny może stanowić zabezpieczenie próby;
  6. kandydat, który przeciął światło fotokomórki wyciągniętą w przód ręką (mając wyraźnie na celu wcześniejsze osiągniecie mety) zostaje zdyskwalifikowany;
  7. w przypadku, gdy kandydat finiszując i osiągając linię mety nie przeciął światła fotokomórki (ustawionej na wysokości ok. 100 cm) również zostaje zdyskwalifikowany.koperta 1
   RYSUNEK 1

7. Próba wydolnościowa – wielostopniowy test wydolnościowy (Beep test) – przebiega według następujących zasad:

  1. próba polega na bieganiu pomiędzy dwoma znacznikami (liniami), oddalonymi od siebie o 20 metrów w określonym, stale rosnącym tempie, określonym w tabeli 1;
  2. szerokość toru wynosi 1,5 m;
  3. tempo nadaje sygnał dźwiękowy, podczas trwania którego, kandydat musi znajdować się poza wyznaczoną linią dwiema nogami. Jeżeli kandydat dotrze do linii przed sygnałem, powinien zatrzymać się za nią i ruszyć do kolejnego odcinka po usłyszeniu sygnału;
  4. koniectestu następuje w momencie, gdy kandydat dwukrotnie nie przebiegnie kolejnych 20 metrów w wyznaczonym czasie lub dwukrotnie pod rząd wystartuje do kolejnych odcinków przed sygnałem;
  5. ostateczny wynik to liczba rozpoczętego poziomu oraz liczba przebiegniętych 20-metrówek na tym poziomie (np. 10-9), gdzie 10 oznacza poziom, a 9 nurmer 20 m odcinka.

 

Liczba odcinków

1

odc.

2

odc.

3

odc.

4

odc.

5

odc.

6

odc.

7

odc.

8

odc.

9

odc.

10

odc.

11

odc.

12

odc.

Czas odcinka *)

(s)

Poziom Przebiegnięty dystans (m)
1 20 40 60 80 100 120 140           9,0
2 160 180 200 220 240 260 280 300         8,0
3 320 340 360 380 400 420 440 460         7,5
4 480 500 520 540 560 580 600 620 640       7,2
5 660 680 700 720 740 760 780 800 820       6,8
6 840 860 880 900 920 940 960 980 1000 1020     6,5
7 1040 1060 1080 1100 1120 1140 1160 1180 1200 1220     6,2
8 1240 1260 1280 1300 1320 1340 1360 1380 1400 1420 1440   6,0
9 1460 1480 1500 1520 1540 1560 1580 1600 1620 1640 1660   5,7
10 1680 1700 1720 1740 1760 1780 1800 1820 1840 1860 1880   5,5
11 1900 1920 1940 1960 1980 2000 2020 2040 2060 2080 2100 2120 5,3
12 2140 2160 2180 2200 2220               5,1
Tabela 1
 

*) – czas pokonania odcinka (s) opracowany na podstawie opisu „wielostopniowego testu wahadłowego 20 m” – materiały dydaktyczne 2010-16, Zakładu Lekkiej Atletyki, Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu.

Załącznik nr 2

KRYTERIA OCENY PRÓB SPRAWNOŚCIOWYCH ORAZ PRÓBY WYDOLNOŚCIOWEJ

1. Indywidualne wyniki kandydata, uzyskane w poszczególnych próbach, przeliczane są na punkty, przypisane do konkretnego wyniku, według tabeli punktowej.

2. Jeżeli osiągnięty przez kandydata wynik jest poniżej kryterium minimalnego, określonego na poziomie 1 punktu, nie zalicza mu się próby.

3. Wynik końcowy testu sprawności fizycznej, uzyskany przez kandydata, oblicza się na podstawie średniej arytmetycznej uzyskanych punktów z każdej zaliczonej próby.

4. Test sprawności fizycznej uznaje się za zaliczony w przypadku zaliczenia każdej z trzech prób oraz osiągnięcia wyniku końcowego dla mężczyzn – co najmniej 50 pkt., a dla kobiet – co najmniej 46 pkt.

TABELA PUNKTOWA (przeliczenie uzyskanych wyników na punkty)

LICZBA

PUNKTÓW

Podciąganie na drążku

(liczba powtórzeń)

Bieg po kopercie

(czas w sekundach)

Beep test

(poziom - liczba odcinków)

75 26 22,00 12 - 5
74 25 22,05 12 - 4
73 24 22,10 12 - 3
72 23 22,15 12 - 2
71 22 22,20 12 - 1
70 21 22,25 11 - 12
69 20 22,30 11 - 11
68 19 22,35 11 - 10
67 18 22,40 11 - 9
66 17 22,45 11 - 8
65 16 22,50 11 - 7
64   22,55 11 - 6
63 15 22,60 11 - 5
62   22,65 11 - 4
61 14 22,70 11 - 3
60   22,75 11 - 2
59   22,80 11 - 1
58 13 22,85 10 - 11
57   22,90 10 - 10
56   22,95 10 - 9
55 12 23,00 10 - 8
54   23,05 10 - 7
53   23,10 10 - 6
52   23,15 10 - 5
51   23,20 10 - 4
50 11 23,25 10 - 3
49   23,30 10 - 2
48   23,35 10 - 1
47   23,40 9 - 11
46   23,45 9 – 10
45 10 23,50 9 - 9
44   23,60 9 - 8
43   23,70 9 - 7
42   23,80 9 - 6
41   23,90 9 - 5
40 9 24,00 9 - 4
39   24,10 9 - 3
38   24,20 9 - 2
37   24,30 9 - 1
36   24,40 8 - 11
35 8 24,50 8 - 10
34   24,60 8 - 9
33   24,70 8 - 8
32   24,80 8 - 7
31   24,90 8 - 6
30 7 25,00 8 - 5
29   25,10 8 - 4
28   25,20 8 - 3
27   25,30 8 - 2
26   25,40 8 - 1
25 6 25,50 7 - 10
24   25,60 7 - 9
23   25,70 7 - 8
22   25,80 7 - 7
21   25,90 7 - 6
20 5 26,00 7 - 5
19   26,10 7 - 4
18   26,20 7 - 3
17   26,30 7 - 2
16   26,40 7 - 1
15 4 26,50 6 - 10
14   26,60 6 - 9
13   26,70 6 - 8
12   26,80 6 - 7
11   26,90 6 - 6
10 3 27,00 6 - 5
9   27,10 6 - 4
8   27,20 6 - 3
7   27,30 6 - 2
6   27,40 6 - 1
5 2 27,50 5 - 9
4   27,60 5 - 8
3   27,70 5 - 7
2   27,80 5 - 6
1 1 27,90 5 - 5

Przykładowe obliczenie wyniku kandydata z testu sprawności fizycznej:

Przykładowe obliczenie wyniku kandydata z testu sprawności fizycznej:

-    podciąganie na drążku: 14 pociągnięć, tj. 61 punktów;

-    bieg po kopercie: 22,85 sekund, tj. 58 punktów;

-    Beep test: 9-10 (poziom - liczba odcinków), tj. 46 punktów

Łącznie uzyskał 165 punktów. Średnia arytmetyczna (61+58+46) : 3 = 55 punktów

 

Załącznik nr 3

 

ZASADY USTALANIA PUNKTÓW REKRUTACYJNYCH

1. Od kandydata wymaga się, aby w części pisemnej egzaminu dojrzałości przystąpił do egzaminu przedmiotów: matematyka i język obcy oraz jednego z dodatkowych przedmiotów: fizyka, chemia, informatyka albo biologia.

 2.Wyniki z części pisemnej egzaminu dojrzałości z poszczególnych przedmiotów wymienionych w pkt 1 przelicza się, przyjmując większą z dwóch liczb:

 

0,7 × P lub 1 × R

 

gdzie:

-         P oznacza wynik procentowy uzyskany na poziomie podstawowym,

-         R oznacza wynik procentowy uzyskany na poziomie rozszerzonym.

 3. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych zwolnieni z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie przez ucznia odpowiednio tytułu laureata lub finalisty, uzyskują maksymalny wynik procentowy z danego przedmiotu z poziomu rozszerzonego.

4. Punkty rekrutacyjne oblicza się według wzoru

 

W = 1 × M + 0,5 × J + 0,8 × D

 

gdzie:

-         W oznacza wynik końcowy kandydata,

-         M oznacza wynik z matematyki,

-         J oznacza wynik z języka obcego,

-         D oznacza wynik z przedmiotu dodatkowego: fizyka, chemia, informatyka, biologia.

 

 

  

Załącznik nr 4

 

 

ZASADY PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU Z PŁYWANIA
ORAZ SPRAWDZIANU BRAKU LĘKU WYSOKOŚCI

 

1. Każdy kandydat ma prawo do jednokrotnego podejścia do każdego sprawdzianu. Wyjątek stanowi awaria sprzętu, urządzeń pomiarowych lub zewnętrzne zakłócenie próby, które są niezależne od kandydata. Decyzję w tej kwestii podejmuje kierownik sprawdzianu.

2. Sprawdzian z pływania

a. Zaliczenie sprawdzianu z pływania polega na przepłynięciu przez kandydata dystansu 50 m, dowolnym stylem w czasie do 90 sekund. Czas liczony jest od sygnału startera do momentu dotknięcia ściany basenu pływackiego, jedną lub obiema dłońmi, po przepłynięciu całego dystansu.

b. Start wykonuje się na sygnał startera w basenie pływackim, z poziomu wody, bez skoku. Sprawdzian odbywa się na basenie pływackim o długości 25 m, a kandydat po przepłynięciu pierwszej długości wykonuje nawrót w dowolny sposób.

c. Zatrzymanie się przy ścianie basenu pływackiego, stanięcie na dnie basenu pływackiego, uchwycenie liny dzielącej tory, korzystanie z przyborów ułatwiających pływanie, brak dotknięcia ściany przy nawrocie lub przepłynięcie wymaganego dystansu w czasie 90 sekund i powyżej, powoduje niezaliczenie sprawdzianu. 

d. Decyzję o zaliczeniu bądź niezaliczeniu sprawdzianu z pływania podejmuje kierownik sprawdzianu i nie przysługuje od niej odwołanie.

3. Sprawdzian braku lęku wysokości

a. Sprawdzian braku lęku wysokości uznaje się za zaliczony, jeżeli asekurowany kandydat samodzielnie wszedł na wysokość 20 m, na drabinę ustawioną pod kątem 75° i zszedł z niej.

b. Decyzję o zaliczeniu bądź niezaliczeniu sprawdzianu braku lęku wysokości podejmuje kierownik sprawdzianu i nie przysługuje od niej odwołanie.

 

Filmy instruktażowe przebiegu konkurencji: 

 

 

  BEEP TEST DZWIĘK (kliknij aby odsłuchać)